Irregular Verbs (Kuralsız Fiiller)

          Aşağıdaki listede bazı kuralsız (düzensiz) fiiller vardır. Elbette İngilizce'de bunlardan başka düzensiz fiiller de bulunmaktadır. Oldukça sağlam bir listedir. Burada olmayan kuralsız fiil bulursanız bana bildirin ekleyeyim.

 

Present (V1) Past (V2) Past Participle (V3)
arise: ortaya çıkmak arose arisen
awake: uyanmak  awoke awoken
be (am/is/are): olmak  was, were been
bear: katlanmak  bore borne
beat: yenmek/dövmek  beat beaten
become: olmak  became become
begin: başlamak  began begun
bend: eğilmek  bent bent
bet: iddiaya girmek  bet bet
bid: fiyat vermek / teklif vermek bid bid
bind: bağlamak  bound bound
bite: ısırmak  bit bitten
bleed: kanamak  bled bled
blow: üflemek /esmek  blew blown
break: kırmak  broke broken
breed: yetiştirmek  bred bred
broadcast: yayınlamak broadcast broadcast
bring: getirmek  brought brought
build: inşa etmek  built built
burn: yakmak  burned, burnt burned, burnt
buy: satın almak  bought bought
catch: yakalamak  caught caught
choose: seçmek  chose chosen
come: gelmek  came come
cost: mal olmak  cost cost
cut: kesmek  cut cut
deal: uğraşmak  dealt dealt
dig: kazmak  dug dug
dive: dalmak  dived, dove dived
do: yapmak  did done
drag: sürüklemek  dragged dragged
draw: çizmek  drew drawn
dream: hayal etmek  dreamed, dreamt dreamed, dreamt
drink: içmek  drank drunk
drive: sürmek (araba)  drove driven
freeze: donmak  froze frozen
eat: yemek  ate eaten
fall: düşmek  fell fallen
feed: beslemek  fed fed
feel: hissetmek / dokunmak felt felt
fight: dövüşmek  fought fought
find: bulmak  found found
fit: uymak  fit fit
flee:kaçmak  fled fled
fly: uçmak  flew flown
forbid: yasaklamak  forbade forbidden
forget: unutmak  forgot forgotten, forgot
forgive: affetmek  forgave forgiven
freeze: donmak  froze frozen
get: almak / ulaşmak  got gotten, got
give: vermek  gave given
go: gitmek  went gone
grind: öğütmek  ground ground
grow: büyütmek  grew grown
hang: asmak  hung hung
have: sahip olmak  had had
hang: asmak /ölüm  hanged hanged
hear: işitmek  heard heard
hide: saklanmak / saklamak  hid hidden
hold: tutmak  held held
hurt: incitmek  hurt hurt
keep: muhafaza etmek  kept kept
kneel: diz çökmek  knelt, kneeled knelt, kneeled
knit: örmek  knit, knitted knit, knitted
know: bilmek  knew known
lay (put): sermek  laid laid
lead: öncülük etmek  led led
leap: sıçramak  leapt, leaped leapt, leaped
learn: öğrenmek learnt, learned learnt, learned
leave: ayrılmak / terk etmek left left
lend: ödünç vermek lent lent
let: izin vermek let let
lie (recline) lay lain
light: aydınlatmak  lighted, lit lighted, lit
lose: kaybetmek  lost lost
make: yapmak  made made
mean: anlamına gelmek  meant meant
meet: buluşmak/ tanış.  met met
mislead: yanlış yönlendir  misled misled
pay: ödemek  paid paid
prove: ispat etmek  proved proved, proven
put: koymak  put put
quit: vazgeçmek  quit quit
read: okumak  read read
ride: sürmek (motor/at)  rode ridden
ring: çalmak (zil)  rang rung
rise: yükselmek  rose risen
run: koşmak  ran run
saw: kesmek (testere)  sawed sawn
say: söylemek  said said
see: görmek  saw seen
seek: aramak  sought sought
sell: satmak  sold sold
send: göndermek  sent sent
set: belirlemek  set set
shake: sarsmak  shook shaken
shed: saçmak  shed shed
shine: parlamak  shone shone
shoot: ateş etmek  shot shot
show: göstermek  showed shown
shrink: çekmek  shrank shrunk, shrunken
shut: kapatmak  shut shut
sing: şarkı söylemek  sang sung
sink: batmak  sank sunk
sit: oturmak  sat sat
slay: katletmek  slew slain
sleep: uyumak  slept slept
slide: kaymak  slid slid
speak: konuşmak  spoke spoken
spend: harcamak  spent spent
spin: dönmek  spun spun
spread: yayılmak  spread spread
stand: ayakta durmak  stood stood
steal: çalmak  stole stolen
stick: yapıştırmak  stuck stuck
sting: sokmak (arı)  stung stung
stink: kokmak  stank stunk
strike: vurmak /grev yapmak struck struck, stricken
strive: çabalamak  strove striven
swear: yemin etmek  swore sworn
sweep: süpürmek  swept swept
swim: yüzmek  swam swum
swing: sallanmak  swung swung
take: almak (avuca)  took taken
teach: öğretmek  taught taught
tear: yırtmak  tore torn
tell: anlatmak /söylemek  told told
think: düşünmek  thought thought
throw: fırlatmak  threw thrown
wake: uyanmak  woke woken
wear: giymek (taşımak)  wore worn
understand:anlamak  understood understood
win: kazanmak (maç)  won won
wind: sarmak  wound wound
write: yazmak  wrote written

 

Print Email